Σπουδές

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από κοινού με το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, Δια-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» και με αγγλικό τίτλο: «Educational Applications with STEM Epistemology», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Link: http://stem.cs.uth.gr/

 • 29-Ιούν-2023

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» – «Master of Science in Educational Applications with STEM Epistemology».


Τα τελευταία χρόνια εμφανίσθηκε σε διεθνές επίπεδο ο όρος STEM ως ένας νέος τρόπος- παράδειγμα ολοκλήρωσης των γνωστικών αντικειμένων του STEM Science in Science, Technology, Engineering and Mathematics) με την Υπολογιστική Επιστήμη, την Υπολογιστική Σκέψη (Υ.Σ.) και το λεγόμενο «Computing in Education». Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM (Educational Applications with STEM Epistemology), είναι ένα πρόγραμμα σπουδών με το οποίο επιδιώκεται η σε βάθος επιστημολογική διερεύνηση και εξέταση θεμάτων, με επίκεντρο τις εκπαιδευτικές, εργαστηριακές και μαθησιακές/διδακτικές ακολουθίες στα γνωστικά αντικείμενα του STEM.
Η επιστημολογία του STEM στηρίζεται στην διεπιστημονικότητα και την δια- επιστημονικότητα ή εγκάρσια διε-επιστημονικότητα (transdisciplinary), με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας εργαλεία και αλληλεπιδρώντες μεθοδολογίες από διάφορα επιστημονικά πεδία.
Ολοκληρώνοντας» την διδασκαλία με υλοποίηση των διαστάσεων της Υ.Σ., την αξιοποίηση της Υπολογιστικής Επιστήμης και με την υιοθέτηση της διεπιστημονικότητας και της διαεπιστημονικότητας ως επιστημολογικό περιεχόμενο του STEM, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν υπολογιστικές προσεγγίσεις για τα αντικείμενα του STEM.


O βασικός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης είναι η εξοικείωση/εμβάθυνση/ειδίκευση των εκπαιδευόμενων σε μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης που συνδυάζουν την Υπολογιστική Επιστήμη (στην διδακτική της αναπλαισίωση) και την Υπολογιστική Σκέψη με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας εργαλεία από διάφορα επιστημονικά πεδία, αξιοποιώντας την Διδακτική.

Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει:

 • τη δημιουργία κρίσιμης μάζας εκπαιδευτικών με γνώσεις υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης που θα μπορούν να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια υπολογιστικής σκέψης (Υ.Σ.) χρησιμοποιώντας την ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση στα γνωστικά αντικείμενα του STEM,
 • την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την «ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου»,
 • την ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να συγγράψουν αξιόλογες ερευνητικές εργασίες αλλά και να έχουν τα εφόδια για την συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικών σπουδών,
 • τη γνώση επιστημολογικών μοντέλων διδασκαλίας και τη διασύνδεσή τους με τα υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης,
 • την εξοικείωση με σύγχρονα αποθετήρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το STEM στην Εκπαίδευση,
 • τη συγγραφή κώδικα για εκπαιδευτικούς σκοπούς (με χρήση Easy Java Simulations, Python κ.λπ.), η οποία είναι σημαντική, όπως προκύπτει από το διεθνές περιβάλλον,
 • τη γνώση σε θέματα εργαλείων προγραμματισμού, εκπαιδευτικής ρομποτικής, «φυσικών υπολογισμών»- Physical Computing, LABVIEW, Aduino, Raspberry, και άλλες τεχνολογίες που στηρίζονται στην μεθοδολογία STEM,
 • τη δημιουργία μιας οργανωτικής δομής για την ανάπτυξη ενός αποθετηρίου σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα,
 • την προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών -best practices- για τα αναλυτικά προγράμματα στην εκπαίδευση που θα ολοκληρώνουν το STEM και την Υπολογιστική σκέψη.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφήσας υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το Δ.Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Δ.Π.Μ.Σ., χωρίς να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων


Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στους προαναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διεπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αντίστοιχα.

 1. 1. Το Δ.Π.Μ.Σ. στην «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ’ ) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της να επιτρέψει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να εγγραφούν υπό το καθεστώς μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή ο Φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το Δ.Π.Μ.Σ. σε έξι (6) εξάμηνα. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, ο Φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο (από τα τέσσερα μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο) για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα. Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.
 1.  

  1. Η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, που προσδιορίζει: τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως επίσης την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δημοσιεύεται στον Τύπο, στο διαδίκτυο και στα γραφεία της γραμματείας. Εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με απόφαση της Σ.Ε. είναι δυνατό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
  2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία, μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, συνοδευόμενες από το φάκελο υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές, και είναι:
  • Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
  • Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
  • Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
  • Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
  • Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
  • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.
  • Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας.
  • Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
  • Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

  Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στην πρώτη φάση. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και την δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται).


   

  Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

  Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ
  1 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές 30
  2  Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλου αντικειμένου 10
  2 Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του  Δ.Π.Μ.Σ. 10
  3 Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Δ.Π.Μ.Σ. 10
  4 Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. 15
  5 Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή και άλλης γλώσσας 5
  6 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών 5
  7 Γνώση χρήσης Η/Υ 5
  8 Συστατικές Επιστολές (συνολικά) 5
  9 Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ.) 5
    ΣΥΝΟΛΟ 100

   

  Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για τα δύο πρώτα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του πτυχίου επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων κάθε κριτηρίου. Ο μέγιστος αριθμός μορίων από την πρώτη φάση αξιολόγησης είναι ίσος με 100 και σταθμίζεται με συντελεστή βαρύτητας 75%.

  Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον αξιολογικό πίνακα της πρώτης φάσης και είναι σε αριθμό ίσοι με το 150% των θέσεων εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο υποψήφιο.

  Κατά την δεύτερη φάση της επιλογής των υποψηφίων, πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση, από την Επιτροπή Επιλογής. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής αξιολογεί τον κάθε υποψήφιο σε κλίμακα 0 έως 100. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η προδιάθεση για σκληρή εργασία, η ομαδικότητα και οι προοπτικές εξέλιξης. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου από την προσωπική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Επιλογής και σταθμίζεται με συντελεστή 25%. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό με την επίδοση κάθε υποψηφίου όπου επισυνάπτονται τα φύλλα αξιολόγησης κάθε αξιολογητή.

  Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως και εντός 15 ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από το Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

 • Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων και των σεμιναρίων, των ημερίδων ή/και τα συνέδρια τα οποία οργανώνει ή συμμετέχει το Δ.Π.Μ.Σ.
 • Να υποβάλουν οπωσδήποτε ηλεκτρονικά (και εγγράφως στη Γραμματεία εφόσον το ζητήσει ο Καθηγητής) μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
 • Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
 • Να καταβάλουν τα δίδακτρα πριν την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των Οργάνων του Τμήματος, της Σ.Ε.Υ., και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ανάρμοστη συμπεριφορά, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, μεταπτυχιακού φοιτητή προς διδάσκοντα, επικουρικό, διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος για διαγραφή του από το Δ.Π.Μ.Σ.
 • Να συμπληρώνουν ανώνυμα τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης (ν. 3374/2005) βάσει αντικειμενικής και ακαδημαϊκής κρίσης μετά το πέρας κάθε μαθήματος σε κάθε εξάμηνο και πριν την εξέταση του μαθήματος με σκοπό τη βελτίωση του Δ.Π.Μ.Σ. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών ετοιμάζονται από τη γραμματεία με ευθύνη του Διευθυντή, ο οποίος αφού ενημερώσει τη Σ.Ε. εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος. Τα ερωτηματολόγια θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική έκθεση αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Να υποστηρίζουν το έργο του Τμήματος ως επικουρικό προσωπικό, σε ερευνητικά – μελετητικά έργα όπως π.χ. «Οικονομικές Καταστάσεις Τμήματος», «Κοστολόγηση υπηρεσιών Τμήματος», «Λογιστική υποστήριξη Δ.Π.Μ.Σ.», «Ψηφιακή διοίκηση Τμήματος» κ.λπ. ή σε διοικητικά έργα του Τμήματος, όπως π.χ. σε επιτηρήσεις εξετάσεων, γενική διοικητική υποστήριξη κ.λπ

 

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 STEM 1.1 Υ Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM 125 5
2  STEM 1.2 Υ Υπολογιστική Σκέψη, Επιστημολογία του STEM, Υπολογιστική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική Μηχανικών 250 10
3  STEM 1.3 Υ Βασική Σχεδίαση Υλικού και Υπολογιστικά Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Προγραμματισμού/Εφαρμογών στην Εκπαίδευση 250 10
4  STEM 1.4 Υ Ψηφιακά Αντικείμενα και Αποθετήρια – Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα 125 5
      Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 14 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

 

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 STEM 2.1 Υ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 125 5
2 STEM 2.2 Υ Αναπτυξιακές Πλατφόρμες, Ρομποτική και IoT στην Εκπαίδευση 375 15
3 STEM 2.3 Υ Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση 125 5
4 STEM 2.4 Υ STEM και Τέχνη 125 5
      Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 14 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30

 

                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

Τα τέλη φοίτησης θα ανέρχονται το μέγιστο σε 3000 ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης του Δ.Π.Μ.Σ. και ειδικότερα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και 500 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

 1. Στην περίπτωση που καθορίζονται δίδακτρα, το Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την επιβράβευση και υποκίνηση των φοιτητών του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Προβλέπονται υποτροφίες που καλύπτουν έως και το 100% των εξαμηνιαίων διδάκτρων, καθώς και υποτροφίες που καλύπτουν έως και το 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων.
 2. Η Σ.Ε., μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ, και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος, αποφασίζει τον αριθμό των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας, και ανά εξάμηνο σπουδών. Με την προϋπόθεση της χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. από ίδιους πόρους και χωρίς δημόσια χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο αριθμός των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας προς το παρόν ορίζεται ανά εξάμηνο ως εξής: (α) μία πλήρης υποτροφία έως και στο 100% των εξαμηνιαίων διδάκτρων και (β) δύο μερικής κάλυψης υποτροφίες που καθεμία αντιστοιχεί έως και στο 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων (σε περίπτωση εισαγωγής 30 φοιτητών ή αναλογική μείωση σε περίπτωση εισαγωγής λιγότερων φοιτητών).
 3. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήρια την επίδοση των φοιτητών. Για κάθε εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων στα οποία ένας φοιτητής απέτυχε. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός μαθήματος και μη προσέλευσης στις εξετάσεις θεωρείται ότι ο βαθμός επίδοσης είναι μηδέν. Για την υποτροφία του Γ΄ εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη η εμπρόθεσμη κατάθεση και ο βαθμός επίδοσης κατά την εξέταση της διπλωματικής εργασίας.
 4. Δικαιούχοι υποτροφίας είναι μόνο οι φοιτητές πλήρους φοίτησης.
 5. Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.
 6. Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Δ.Π.Μ.Σ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης.