Συνήγορος του Φοιτητή

Ο «Συνήγορος του Φοιτητή» συστήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ΦΕΚ 6019/Β/20-12-2021 και έχει εξής αρμοδιότητες:

  • Διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • Τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  • Αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης.
  • Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Με την αριθμ. πρωτ. 270/27-05-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Π.Θ. Συνήγορος του Φοιτητή ορίστηκε ο κ. Τσέλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του .Π.Θ.

Φοιτητές θα γίνονται δεκτοί κάθε Παρασκευή 12:00 έως 14:00

Συνήγορος του Φοιτητή

Επικοινωνία
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης Επιχειρήσεων – Ψηφιακών Συστημάτων (Γαιόπολις- 1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 2410684590
Ε-mail: sinigorosfititi@uth.gr