Ιδιότητα

Κύριο έργο της Γραμματείας είναι η εξυπηρέτηση των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους (εγγραφές, καταχώρηση βαθμολογίας, έκδοση πιστοποιητικών κ.τ.λ.), η εξυπηρέτηση του προσωπικού σε διοικητικά θέματα, η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου της Σχολής, η τήρηση των πρακτικών και η διεκπεραίωση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Σχολής (Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου).

Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών – Επικοινωνία

email: g-cs@uth.gr