ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση κρίνεται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος. Η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή, δεδομένου ότι μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, διατίθενται μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο σπουδών, από τα οποία ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από την ομάδα του εξαμήνου, τον αριθμό που καθορίζεται σε κάθε εξάμηνο, ώστε να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δεκατρία (13) μαθήματα, τα οποία απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ελεύθερα Μαθήματα Επιλογής χαρακτηρίζονται τα μαθήματα γενικών γνώσεων, από τα οποία ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα (4) για τη λήψη πτυχίου.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία λογίζεται ως μάθημα με συντελεστή βάρους 12. Οι αιτήσεις εκπόνησης πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται μόνο τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο, ενώ οι αιτήσεις παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών υποβάλλονται κατά την διάρκεια των τριών (3) εβδομάδων που ακολουθούν μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου, και οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της τρίτης εβδομάδας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια εφόσον παρακολουθήσουν στο σύνολό τους και εξεταστούν με επιτυχία σε (8) εξαμηνιαία μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και (2) Πρακτικές Ασκήσεις. Τα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας μαζί με το βασικό πτυχίο θα αποκτούν και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δηλώνονται μόνο μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου φοίτησης (δηλαδή από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετέπειτα).

Το Πρόγραμμα Σπουδών, που ακολουθεί, περιλαμβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες εντάσσεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο και 107 εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατανέμονται σε οκτώ εξάμηνα και χωρίζονται σε πέντε (5) κατηγορίες:

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 27
Μαθήματα Επιλογής 54
Ελεύθερα Μαθήματα 15
Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας 10
Μαθήματα Ξένης Γλώσσας 1

Τo μάθημα Ξένης Γλώσσας είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση πτυχίου, χωρίς να λαμβάνει διδακτικές μονάδες. Στο μάθημα αυτό δεν καταχωρείται βαθμός, αλλά μόνο η ένδειξη «επέτυχε» ή «απέτυχε», η οποία αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία. Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

1ο Εξάμηνο

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

2ο Εξάμηνο

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

3ο Εξάμηνο

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

4ο Εξάμηνο

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

5ο Εξάμηνο

(12 μονάδες ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και Παιδαγωγικής Επάρκειας)

Μαθήματα Επιλογής 5ου Εξαμήνου

*Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος

Παιδαγωγικής Επάρκειας

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας

6ο Εξάμηνο

(24 μονάδες ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και Παιδαγωγικής Επάρκειας)

Μαθήματα Επιλογής 6ου Εξαμήνου

*Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος

Παιδαγωγικής Επάρκειας

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας

7ο Εξάμηνο

(30 μονάδες ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και Παιδαγωγικής Επάρκειας)

Μαθήματα Επιλογής 7ου Εξαμήνου

Παιδαγωγικής Επάρκειας

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας

8ο Εξάμηνο

(12 μονάδες ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και Παιδαγωγικής Επάρκειας)

Μαθήματα Επιλογής 8ου Εξαμήνου

Παιδαγωγικής Επάρκειας

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας

Πίνακας Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

Σημείωση: Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής κατανέμονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών με απόφαση της ΣτΤ.

Πίνακας Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας

*Μαθήματα που προσφέρονται από Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Οι τροποποιήσεις του προγράμματος (εισαγωγή νέων μαθημάτων – κατάργηση μαθημάτων, κατάργηση/προσθήκη προαπαιτούμενων), αφορούν όλους τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 • Οι επιτυχόντες σε μαθήματα που μετονομάζονται ή αντικαθίστανται δεν έχουν υποχρέωση να περάσουν εκ νέου το μάθημα που μετονομάζεται ή το νέο μάθημα που αντικατέστησε το παλιό.
 • Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει σε παλαιότερη περίοδο, μαθήματα που μετονομάζονται, αυτά θα εμφανίζονται στην καρτέλα τους με το παλαιό τους όνομα.
 • Το Υποχρεωτικό Μάθημα ΕΥ640 “Υπολογιστική Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση” (με τέσσερις (4) ώρες Θεωρία και έξι (6) ECTS), αφορά μόνο τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι εισαχθέντες πριν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δεν έχουν υποχρέωση να περάσουν το συγκεκριμένο μάθημα και θα συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 30 ECTS, από τα μαθήματα Επιλογής ή/και Παιδαγωγικής Επάρκειας του εξαμήνου.

Ειδικές διατάξεις αφορούν τους εισαχθέντες κατά το ακ. έτος 2013-2014 σχετικά με το 1ο-4ο εξάμηνο σπουδών τους και συγκεκριμένα:

1ο Εξάμηνο

Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ101 Ανάλυση Ι 4 0 4 6
ΕΥ102 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 4 6
ΕΥ103 Φυσική Ι 4 0 4 6
ΕΥ111 Προγραμματισμός Ι 3 2 5 6
ΕΥ121 Λογική Σχεδίαση 3 2 5 6

2ο Εξάμηνο

Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ201 Ανάλυση ΙΙ 4 0 4 6
ΕΥ202 Διακριτά Μαθηματικά 4 0 4 6
ΕΥ203 Φυσική ΙΙ 4 0 4 6
ΕΥ211 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 3 2 5 6
ΕΥ221 Εισαγωγή στους Η/Υ 3 2 5 6

3ο Εξάμηνο

Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ301 Πιθανότητες και Στατιστική 4 0 4 6
ΕΥ341 Δομές Δεδομένων 3 2 5 6
ΕΥ303 Ανάλυση ΙΙΙ 4 0 4 6
ΕΥ331 Προγραμματισμός ΙΙΙ 4 0 5 4
ΕΥ321 Οργάνωση Η/Υ 3 2 5 6
ΕΥ381 Αγγλικά 3 0 0 2

4ο Εξάμηνο

Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ441 Αλγόριθμοι 3 2 5 6
ΕΥ431 Σήματα και Συστήματα 4 0 4 6
ΕΥ401 Αριθμητική Ανάλυση 4 0 4 4
ΕΥ432 Δίκτυα Επικοινωνιών 4 0 4 6
ΕΥ412 Βάσεις Δεδομένων Ι 4 0 4 6
ΕΥ491 Οικονομική Ανάλυση 3 0 2 2
 • Οι επιτυχόντες στο μάθημα ΕΥ321 «Οργάνωση Η/Υ» έως και το ακαδ. έτος 2014-2015 λαμβάνουν τέσσερις (4) ΔΜ και έξι (6) ECTS, ενώ όσοι επιτύχουν μετά το ακαδ. έτος 2015-2016 λαμβάνουν πέντε (5) ΔΜ και έξι (6) ECTS.
 • Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2013-2014 θα λαμβάνουν για το μάθημα ΕΥ301 «Πιθανότητες και Στατιστική» τέσσερις (4) ΔΜ και έξι (6) ECTS.
 • Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2013-2014 θα λαμβάνουν για το μάθημα ΕΥ303 «Ανάλυση ΙΙΙ» έξι (6) ECTS.
 • Οι επιτυχόντες στο μάθημα ΕΥ313 «Λειτουργικά Συστήματα» δεν έχουν την υποχρέωση να περάσουν το υποχρεωτικό μάθημα ΕΥ517 «Λειτουργικά Συστήματα», αλλά το μάθημα επιλογής ΕΥ516 «Προγραμματισμός Συστήματος».
 • Οι επιτυχόντες στο μάθημα ΕΥ491 «Οικονομική Ανάλυση» έως και το ακαδ. έτος 2015-2016, λαμβάνουν μηδέν (0) ΔΜ, ενώ όσοι επιτύχουν μετά το ακαδ. έτος 2016-2017 λαμβάνουν δύο (2) ΔΜ.
 • Οι εισαχθέντες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μπορούν να συμπληρώνουν τα έξι (6) ECTS από τα απαιτούμενα δώδεκα (12) ECTS των μαθημάτων επιλογής του 5ου εξαμήνου Σπουδών από τα ακόλουθα Προαιρετικά Μαθήματα:
Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ571 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης 4 0 4 2
ΕΥ573 Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη 4 0 4 2
ΟΕΠ0Χ Ελεύθερη Επιλογή* 2 0 2 2
ΕΥ19Χ Ελεύθερη Επιλογή* 3 0 3 2
 • Οι εισαχθέντες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μπορούν να συμπληρώνουν τα έξι (6) ECTS από τα απαιτούμενα είκοσι-τέσσερα (24) ECTS των μαθημάτων επιλογής του 6ου εξαμήνου Σπουδών από τα ακόλουθα Προαιρετικά Μαθήματα:
Τίτλος Θεωρία Εργαστήριο Διδακτικές Μονάδες ECTS Μονάδες
ΕΥ672 Εξελικτική Ψυχολογία 4 0 4 2
ΕΥ673 Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης 4 0 4 2
ΟΕΠ0Χ Ελεύθερη Επιλογή* 2 0 2 2
ΕΥ19Χ Ελεύθερη Επιλογή* 3 0 3 2

Τα μαθήματα ΕΥ19Χ Ελεύθερης Επιλογής, δεν προσμετρούνται στα απαιτούμενα οκτώ (08) μαθήματα για τη λήψη της Παιδαγωγικής Επάρκειας.

Για κάθε θέμα που ανακύπτει αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών ή δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω μεταβατικές διατάξεις, αρμόδια για την επίλυση είναι η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος.

Προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών