Εργαστήριο

Εργαστήριο Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1592/10-05-2019

ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντή: 603/18-07-2022

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής σκοπό έχει να καλύψει, τόσο ερευνητικά όσο και διδακτικά, τα γνωστικά αντικείμενα κωδικοποίησης και μετάδοσης βίντεο, νεφοϋπολογιστικής  και παράλληλης επεξεργασίας.

Το εργαστήριο θα παρέχει το κατάλληλο ακαδημαϊκό περιβάλλον για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για θέματα τεχνολογίας βίντεο και νεφοϋπολογιστικής. Παράλληλα, με την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων, θα δημιουργηθούν συνθήκες δημιουργίας γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών.

Η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στην υλοποίηση συστημάτων (τόσο σε λογισμικό όσο και σε υλικό) συμπίεσης και μετάδοσης βίντεο, καθώς και παράλληλη επεξεργασία και ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών στο νέφος. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται αλγόριθμοι, συστήματα και εφαρμογές για την επίτευξη κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης σε πραγματικό χρόνο σημάτων βίντεο. Τέλος το Εργαστήριο θεραπεύει έρευνα σχετική με τη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας στο Υπολογιστικό Νέφος, τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://vdcloud.cs.uth.gr