Προϋποθέσεις συμμετοχής / Κριτήρια επιλογής φοιτητών για τις μετακινήσεις μέσω του Προγράμματος Erasmus+

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην 98η Συνεδρίασή της στις 10 Απριλίου 2024, αποφάσισε τα ακόλουθα για τις μετακινήσεις των προπτυχιακών φοιτητών μέσω του Προγράμματος Erasmus+:

I. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Πριν την αναχώρησή τους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Κατά την αίτηση τους, να έχουν ολοκληρώσει ημερολογιακά το 1ο εξάμηνο σπουδών
  2. Κατά την αξιολόγηση της αίτησής τους, να έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων
  3. Να έχουν πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας

II. Προεπιλογή / Προέγκριση Φοιτητών από το Τμήμα

Οι αιτήσεις των φοιτητών και φοιτητριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+, θα πρέπει να προεγκρίνονται από την Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών/φοιτητριών που αιτούνται για συμμετοχή στο πρόγραμμα υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή των φοιτητών γίνεται μετά από εισήγηση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Erasmus του Τμήματος. Η εισήγηση κατατάσσει τους υποψήφιους με τη διαδοχική εφαρμογή των ακόλουθων κριτηρίων:

  1. προηγούνται οι φοιτητές οι οποίοι τη στιγμή της αίτησης πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.
  2. προηγούνται οι φοιτητές που μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (ακόμα και αν δεν απαιτείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής), με πλεονέκτημα για όσους πιστοποιούν τη γνώση σε υψηλότερο επίπεδο.
  3. προηγούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων τη στιγμή της αξιολόγησης της αίτησής τους.
  4. προηγούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες με μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς.

Αιτήματα φοιτητών/φοιτητριών που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για μετακίνηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ εξετάζονται κατά περίπτωση από την Συνέλευση του Τμήματος.

http://erasmus.uth.gr