Σπουδές

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄/04-8-2017). Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”, βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, επί της οδού 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας – Αθήνας Τ.Κ. 35100, Άμπλιανη Λαμία.

Link: http://pt.cs.uth.gr/

 • 19-Ιαν-2024

 • 13-Νοέ-2023

 • 17-Οκτ-2023

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”.


Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ευρύτερη περιοχή της επιστήμης υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών με έμφαση τόσο στις θεμελιώδεις γνώσεις όπως αυτές καθορίζονται από βασικές γνώσεις διακριτών μαθηματικών, αλγορίθμων, δομών δεδομένων, προγραμματισμού, αρχών τηλεπικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων υλικού (Κατεύθυνση Ι) και όσο και σε περισσότερο εξειδικευμένες (Κατεύθυνση ΙΙ) όπου αντιμετωπίζονται προχωρημένα θέματα όλων των περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα. Η Κατεύθυνση ΙΙΙ καλύπτει την εφαρμογή ψηφιακών τεχνικών στην οικονομία καθώς και τεχνικές διοίκησης και μάνατζμεντ στη νέα ψηφιακή οικονομία, στην έρευνα και στη διαχείριση της καινοτομίας.


Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι:

 • να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο ώστε να αναπτύξουν αυτόνομες ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και παγκοσμίως.
 • να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και παραγωγής.

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τρεις διακριτές ειδικεύσεις:

Κατεύθυνση Ι: Ψηφιακές δεξιότητες (Digital skills)

Κατεύθυνση ΙΙ: Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. (Research and Cutting-Edge Technology in Computer Science and Telecommunications)

Κατεύθυνση ΙΙΙ: Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία (Economics in digital technology, research, education and innovation)

Με δυνατότητα αναγραφής της ειδίκευσης στο τίτλο.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ εξάμηνο στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) ανά εξάμηνο μεταπτυχιακούς φοιτητές εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) φοιτητές θα έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.


Στις Κατευθύνσεις Ι «Ψηφιακές δεξιότητες» και ΙΙΙ «Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία» του Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

 • απόφοιτοι ΑΕI της χώρας
 • απόφοιτοι ΤΕΙ της χώρας
 • απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, με πτυχίο επιπέδου Bachelor αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στην Κατεύθυνση ΙΙ «Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών» του Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

 • απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων (της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής) το αντικείμενο των οποίων είναι συναφές ή σχετικό με το αντικείμενο του:
  • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
  • Μηχανικού Η/Υ
  • Πληροφορικής
 • απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης εκ των οποίων το έβδομο και το όγδοο διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

  1. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, που προσδιορίζει: τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως επίσης την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δημοσιεύεται στον Τύπο, στο διαδίκτυο και στα γραφεία της Γραμματείας. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με απόφαση της Σ.Ε. είναι δυνατό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
  2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία, μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, συνοδευόμενες από το φάκελο υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές, και είναι:

  • Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
  • Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
  • Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική). (Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω).
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
  • Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
  • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.
  • Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής Εργασίας.
  • Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

  Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων καθώς και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στα επιμέρους κριτήρια, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμίσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται).


  Τα κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

  Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ %
  1 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές 15%
  2 Επίδοση Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας 5%
  3 Διαθέσιμη Επαγγελματική Εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ. 10%
  4 Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων. 15%
  5 Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 10%
  6 Την εν γένει ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. καθώς και τη δυνατότητά του για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης. 10%
  7 Συστατικές Επιστολές (συνολικά) 5%

  8

  Συνέντευξη 30%

  ΣΥΝΟΛΟ

  100%

  Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης.

  Η Επιτροπή Επιλογής, συντάσσει και προωθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατάλογο με τη συνολική επίδοση όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, με βάση τα μόρια που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής, καθορίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό μήνυμα τους υποψηφίους για την ημερομηνία και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη συνολική επίδοση τους στο γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

  Η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής αξιολογεί τον κάθε υποψήφιο σε κλίμακα 0 έως 100. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η προδιάθεση για σκληρή εργασία και έρευνα, η ομαδικότητα και οι προοπτικές εξέλιξης. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου από την προσωπική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό με την επίδοση κάθε υποψηφίου.

  Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως και εντός 15 ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Το Π.Μ.Σ. με γνωστικό αντικείμενο την ευρύτερη περιοχή της επιστήμης υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών, αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις διακριτές ειδικεύσεις, κάθε μια από τις οποίες δίνει έμφαση σε διαφορετικές πτυχές του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ όπως περιγράφεται στη συνέχεια:

 • Κατεύθυνση Ι «Ψηφιακές δεξιότητες»: Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στις θεμελιώδεις γνώσεις όπως αυτές καθορίζονται από βασικές γνώσεις διακριτών μαθηματικών, αλγορίθμων, δομών δεδομένων, προγραμματισμού, αρχών τηλεπικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων υλικό. Βασικός στόχος της Κατεύθυνσης Ι είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε επιστήμονες χωρίς ισχυρό υπόβαθρο σε αυτά τα αντικείμενα προς όφελος της παραγωγής και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.
 • Κατεύθυνση ΙΙ «Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών»: Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση σε εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Αντιμετωπίζονται προχωρημένα θέματα όλων των περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα και θέματα τεχνολογίας αιχμής όπως Μηχανική Μάθηση, Παράλληλες Αρχιτεκτονικές, Κατανεμημένα Συστήματα, Αλγόριθμοι και Τεχνική Νοημοσύνη, Εργαλεία EDA, Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών κ.α.. Βασικός στόχος της Κατεύθυνσης ΙΙ είναι η δημιουργία υψηλού επιπέδου επιστημόνων τεχνολογικής και θετικής εξειδίκευσης προς όφελος της έρευνας εντός του Τμήματος πάνω σε τεχνολογίες αιχμής, καθώς και της προσέλκυσης νέων φοιτητών στις τεχνολογίες αυτές.
 • Κατεύθυνση ΙΙΙ «Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία»: Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνικών στην οικονομία καθώς και τεχνικές διοίκησης και μάνατζμεντ στη νέα ψηφιακή οικονομία, στην έρευνα και στη διαχείριση της καινοτομίας. Βασικός στόχος της Κατεύθυνσης ΙΙΙ είναι οι απόφοιτοί της να είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματική χρήση ψηφιακών τεχνικών στην οικονομία και το μάνατζμεντ, καθώς και να προσαρμόζουν τις τεχνικές και δομές διοίκησης και μάνατζμεντ στην νέα ψηφιακή οικονομία

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε εξετάσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 30 του Ν. 4485/2017, η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/ΕΥ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 1Ρ11 Υ Διανυσματικοί Χώροι και Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων 7,5
2 1Ρ12 Υ Ψηφιακά Συστήματα 7,5
3 1Ρ13 Υ Προγραμματισμός σε Python 7,5
1Ρ14 ΕΥ Αρχές και Οργάνωση Η/Υ 7,5
1P15 EY Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 7,5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό (Επιλέγεται ένα από τα δύο) – Ε: Επιλογής

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/ΕΥ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1Ρ21 ΕΥ Πιθανότητες και Στατιστική Ανάλυση 7,5
1P25 EY Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 7,5
2 1Ρ22 Υ Προγραμματισμός σε C 7,5
3 1Ρ23 Υ Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 7,5
4 1Ρ24 Υ Θεμελιώδεις Αρχές Δομές δεδομένων 7,5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό (Επιλέγεται ένα από τα δύο) – Ε: Επιλογής

3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/ΕΥ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1Ρ31 ΕΥ Ασύρματα Δίκτυα 7,5
1P35 EY Ψηφιακές Επικοινωνίες 7,5
2 1Ρ32 Υ Ανάλυση Αλγορίθμων 7,5
3 1Ρ33 Υ Διαδικτυακές Εφαρμογές 7,5
1Ρ34 ΕΥ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 7,5
1P36 ΕΥ Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών 7,5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό (Επιλέγεται ένα από τα δύο) – Ε: Επιλογής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

4ο Εξάμηνο (Εαρινό)

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

Κατεύθυνση ΙΙ «Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών»

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 2Ρ11 Ε Τεχνικές Επιτάχυνσης στη Συμπίεση Βίντεο 7,5
2 2Ρ12 Ε Εργαλεία EDA 7,5
3 2Ρ13 Ε Σύγχρονες τάσεις σε Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών 7,5
4 2Ρ14 Ε Προηγμένη Μηχανική Μάθηση 7,5
5 2Ρ15 Ε Τεχνολογίες Σημασιολογικής Αναπαράστασης Δεδομένων και Γνώσης 7,5
6 2P17 E Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 7,5
7 2P18 Ε Ψηφιακές Επικοινωνίες 7,5
8 2P19 E Θεωρία Βελτιστοποίησης 7,5
9 2Ρ16 Ε Επιλογή 1** 7,5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (τεσσάρων εκ των εννέα)

** Το μάθημα Επιλογή 1 είναι μάθημα από όλα τα Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα.

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 2Ρ21 Ε Προχωρημένα θέματα Κατανεμημένων Συστημάτων και Αλγορίθμων 7,5
2 2Ρ23 Ε Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων 7,5
3 2Ρ24 Ε Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς 7,5
4 2Ρ25 Ε Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη 7,5
5 2P27 Ε Ψηφιακή Επεξργασία Σήματος 7,5
6 2P28 Ε Στοχαστική Βελτιστοποίηση Δικτύων 7,5
7 2P29 Ε Δορυφορικές Επικοινωνίες 7,5
8 2Ρ26 Ε Επιλογή 2** 7,5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (τεσσάρων εκ των οκτώ)

** Το μάθημα Επιλογή 2 είναι μάθημα από όλα τα Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα.

3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 2Ρ31 Υ Μεθοδολογία Έρευνας και Ομαδική Εργασία 15
2 2Ρ32 Ε Ειδικά θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 7,5
3 2Ρ33 Ε Εφαρμογές Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού 7,5
4 2Ρ34 Ε Προχωρημένα Θέματα Παράλληλου Προγραμματισμού 7,5
5 2P35 Ε Δικτύα Οπτικών Επικοινωνιών 7,5
6 2P36 E Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης στις Τηλεπικοινωνίες 7,5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (δύο εκ των πέντε)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

4ο Εξάμηνο (Εαρινό)

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

Κατεύθυνση ΙΙΙ «Εξειδίκευση Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία»

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 3Ρ11 Υ Εφαρμοσμένη Οικονομική 7,5
2 3Ρ12 Υ Εφαρμοσμένο Μάνατζμεντ 7,5
3 3Ρ13 Υ Στατιστικές Μέθοδοι 7,5
4 3Ρ14 Υ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 7,5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 3Ρ21 Υ Οικονομική της Εκπαίδευσης-Κατάρτισης-Διά Βίου Μάθησης 7,5
2 3Ρ22 Υ Μάνατζμεντ της Εκπαίδευσης – Κατάρτισης-Διά Βίου Μάθησης 7,5
3 3Ρ23 Υ Ποσοτικές Μέθοδοι 7,5
4 3Ρ24 Υ Κοινωνιολογία 7,5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 3Ρ31 Υ Οικονομική της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 7,5
2 3Ρ32 Υ Ψηφιακές Δεξιότητες στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και Καινοτομίας 7,5
3 3Ρ33 Υ Πολιτικές για την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση 7,5
4 3Ρ34 Υ Σύγχρονα συστήματα στην εκπαίδευση και στην ψηφιακή οικονομία 7,5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

4ο Εξάμηνο (Εαρινό)

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η βασική πηγή χρηματοδότησής του θα είναι τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρχονται σε 500€ ανά εξάμηνο, δηλαδή σε 2000€ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για το σύνολο του κάθε κύκλου σπουδών ή θα χρηματοδοτείται επίσης από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) & τον ΕΛΚΕ του ΠΘ ή και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές κλπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του Ν. 4485/2017, είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. «των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ..»

Επίσης, σύμφωνα με την με την παράγραφο 3 του άρθρου 35, του Ν. 4485/2017, «η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή».

Το ποσοστό απαλλαγής των φοιτητών από τα τέλη φοίτησης, εκτιμάται να ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 30% επί του συνολικού αριθμού των επιλεχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. που ορίζει η σχετική διάταξη του Ν. 4485/2017.

Το ποσό του τέλους φοίτησης κρίνεται απαραίτητο για την οικονομική βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ. δεδομένου ότι η ενδεχόμενη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. από άλλες πηγές δεν είναι διασφαλισμένη. Το προαναφερόμενο ποσό τελών φοίτησης μπορεί να μειωθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, εφόσον κριθεί ότι τα έσοδα του Π.Μ.Σ. από άλλες πηγές επαρκούν για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ.