Δομή Αποφοίτων και Εύρεση Εργασίας

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στην Πληροφορική, τις Τηλεπικοινωνίες και την Παιδαγωγική Κατάρτιση. Συνδυάζει την επιστημονική μεθοδολογία, τη θεωρητική αλλά και την πρακτική κατάρτιση παρέχοντας στους φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχή επιστημονική ή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με βάση το Π.Δ. 44 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58/8-4-2009 Τεύχος Α΄ και το άρθ. 22 παρ. 2β του Ν. 4589/2019 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 13/29-1-2019 Τεύχος Α’, με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας. Με βάση τα προαναφερθέντα, διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση προκειμένου να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως η μελέτη, η σχεδίαση, η ανάλυση, η υλοποίηση, η εγκατάσταση, η επίβλεψη, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

  • Του υλικού και λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  • Της Πληροφορικής.
  • Των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σημάτων και δικτύων.
  • Των συστημάτων και εφαρμογών γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δύνανται να απασχοληθούν στα ανωτέρω και στον επιστημονικό τομέα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί το γεγονός ότι με βάση την απόφαση αριθ. 194542/Δ2 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3815/28-11-2016 εξασφαλίζεται η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια σε όσους εκ των πτυχιούχων του Τμήματος παρακολουθήσουν επιτυχώς όλα τα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική Διδακτική και Πρακτική άσκηση σε δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η βεβαίωση για την επιτυχή παρακολούθηση των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων εκδίδεται ως συμπλήρωμα του Βασικού Πτυχίου του Τμήματος. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μπορούν να απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί:

  • Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.)
  • Γενικότερα σε φορείς, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθημάτων της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, αλλά και λοιπών σχετικών με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες μαθημάτων θετικών επιστημών.

Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών διαθέτουν το απαιτούμενο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος ή διδακτορικού διπλώματος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με απώτερο σκοπό την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους σε Α.Ε.Ι και σε άλλα δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας και συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι λιγότερος από 5 λεπτά. Τα δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση του παρεχόμενου Προγράμματος Σπουδών. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Δείτε όλες τις Θέσεις Εργασίας και τις Υποτροφίες του Τμήματος σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας της Δομής Αποφοίτων είναι:

Φρόσω Μακρή,

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (f.makri [at] uth [dot] gr).

Νικόλαος Ζυγούρης,

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (nzygouris [at] uth [dot] gr).