Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) είναι το κεντρικό όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.). Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να μπορεί να μεταδίδει την γνώση με αποδοτική διδασκαλία και να παράγει υψηλής στάθμης τεχνογνωσία με καινοτόμο έρευνα.

Επιτροπή ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης)

Για τις ανάγκες της εσωτερικής αξιολόγησης, οι ακαδημαϊκές μονάδες ορίζουν, με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους, Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.). Κάθε ΟΜ.Ε.Α. φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας διεργασιών και επιμέρους διαδικασιών, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαραίτητων σχετικών στοιχείων στα οποία θα στηριχθεί το περιεχόμενο της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης.

Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συντονίζονται και πραγματοποιούνται με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
Γεώργιος Φούρλας Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
Γρηγόριος Τζιάλλας Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Γεώργιος Καρράς Επίκουρος Καθηγητής
Εκπρόσωπος Φοιτητών (ορίζεται από το επίσημο όργανό τους)

Εσωτερική Αξιολόγηση από Προπτυχιακούς Φοιτητές

Τα μαθήματα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, με βάση ειδικό ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για την αξιολόγηση.

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Έκθεση έτους 2019-2020


Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών και Λειτουργιών Παν. Θεσσαλίας

Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών και Λειτουργιών 2015