Εργαστήριο

Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 4054/22-09-2020

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής Διευθυντή: 13288/23/ΓΠ/07-06-2023

Διευθυντής: Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΣ

 

Αντικείμενα δραστηριότητας:

 • Ρομποτικά και μη Επανδρωμένα Συστήματα (υποβρύχια, εναέρια, επίγεια)
 • Γραμμικός & Μη Γραμμικός Έλεγχος Συστημάτων
 • Προβλεπτικός Έλεγχος Συστημάτων
 • Έλεγχος με Οπτική Ανατροφοδότηση
 • Σύντηξη Δεδομένων Αισθητήρων
 • Αναγνώριση Συστημάτων
 • Διάγνωση & Αντιμετώπιση Σφαλμάτων σε Αυτόνομα Συστήματα
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 • Την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και άλλων Τμημάτων του ιδρύματος σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
 • Τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα.
 • Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη συνδρομή στην πραγματοποίηση συναφών μελετών στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
 • Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις.
 • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων καθώς και τη δημοσιοποίησή τους.
 • Τη διοργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.
 • Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε μορφής οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://rcslab.cs.uth.gr/