Οι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013 − 2014 και εφεξής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μπορούν να διδαχθούν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους ένα πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που περιλαμβάνει οκτώ μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και δύο Πρακτικές Ασκήσεις, και εφόσον αξιολογηθούν με επιτυχία σε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις θα αποκτήσουν πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών των δύο Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι τα ακόλουθα:

*Τα μαθήματα παιδαγωγικών γνώσεων με κωδικούς 0ΕΠ01, 0ΕΠ02, 0ΕΠ03 και 0ΕΠ04 καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Τα μαθήματα με κωδικούς ΕΥ571, ΕΥ573, ΕΥ672 και ΕΥ673 καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να τα συμπεριλάβουν στη δήλωση μαθημάτων, την οποία υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από το πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους, να τα παρακολουθήσουν και να τα εξεταστούν από το Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών που τα προσφέρει. Tο περίγραμμα κάθε μαθήματος παρατίθεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και στο Παράρτημα Ι που ακολουθεί. Οι δύο Πρακτικές Ασκήσεις με κωδικούς ΕΥ771 και ΕΥ871 δηλώνονται από τους φοιτητές μόνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των οκτώ υποχρεωτικών μαθημάτων παιδαγωγικής κατάρτισης και προσφέρονται στα δύο τελευταία εξάμηνα των σπουδών των φοιτητών των δύο Τμημάτων. Τα δύο μαθήματα Πρακτικής Άσκησης, με κωδικούς ΕΥ771 και ΕΥ871 έχουν Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας, ο οποίος ακολουθεί.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα αποκτά Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μαζί με τον βασικό τίτλο σπουδών, θα του επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, πέραν των θεσμών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε άλλη θέση στην οποία απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα εκπαιδευτικού.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Αριθμ. 194542/Δ2, ΦΕΚ 3815 Β’ Τεύχος/28-11-2016, εξασφαλίστηκε η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των πτυχιούχων του Τμημάτων Πληροφορικής και Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης | Θ2 | ΔΜ2 | ECTS 2 | Χειμερινό

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή εκπαίδευση και αγωγή. Μελέτη της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση. Επιστημολογική τομή από την οποία προκύπτει η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στη σχολική επίδοση και την κοινωνικομορφωτική καταγωγή και προέλευση των μαθητών. Ο θεσμός του σχολείου. Σχέση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας, σε διεθνή και εγχώρια παραδείγματα. Σχέση μεταξύ επίδοσης και εγγενών ικανοτήτων. Έννοιες της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Θεωρία πολιτισμικού κεφαλαίου (Bourdieu). Θεωρία γλωσσικών κωδίκων (Bernstein). Παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική τάξη σε σύνδεση με τα ανάλογα κοινωνικά φαινόμενα.

Γενική Παιδαγωγική | Θ2 | ΔΜ2 | ECTS 2 | Χειμερινό

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή εκπαίδευση και αγωγή. Μετάβαση από την Παιδαγωγική στις Επιστήμες της αγωγής. Εξέλιξη των επιστημών της αγωγής στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Η έρευνα στον χώρο των επιστημών της αγωγής. Επιστημονικά εργαλεία και ερευνητικές προοπτικές. Παραδείγματα ερευνών, ποικίλοι παράγοντες που καθορίζουν την έρευνα, αναφορά σε σχετικά κείμενα, αναφορά σε πολύ-επιστημονικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου. Επισκόπηση των παιδαγωγικών ρευμάτων και της σταδιακής τους εξέλιξης από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τις μέρες μας (κίνημα Νέας Αγωγής, Dewey, Montessori, Freinet, Neil). Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα και τα ζητήματα που απασχόλησαν τους Έλληνες παιδαγωγούς (Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, εκπαιδευτικά προγράμματα, κριτική παιδαγωγική, διαπολιτισμική εκπαίδευση).

Διδακτική της Πληροφορικής | Θ2 | ΔΜ2 | ECTS 2 | Εαρινό

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή ειδική διδακτική. Θεωρίες για τη Μάθηση-Γνώση. Συμπεριφορισμός. Ανθρωπιστικές θεωρίες. Θεωρίες κοινωνικής μάθησης. Θεωρία Εποικοδομισμού. Κύκλος της μάθησης. Διδακτικός μετασχηματισμός. Εννοιολογική αλλαγή. Διδακτικό τρίγωνο. Νοητικά μοντέλα. Γνωστική σύγκρουση. Διδακτικές μέθοδοι. Οργάνωση μαθήματος. Προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εκπαιδευτικές τεχνικές. Παιδαγωγικό σχεδιασμό της διδασκαλίας. Τρόποι ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα. Προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση | Θ2 | ΔΜ2 | ECTS 2 | Εαρινό

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή μάθηση και διδασκαλία. Νέες Τεχνολογίες, που χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ενεργών παιδαγωγικών μεθόδων και τρόπων μάθησης, συμβάλουν σε μια διδασκαλία καλύτερης ποιότητας. Τρόπος κατασκευής και χρήσης κατάλληλα σχεδιασμένου διαδικτυακού χώρου ως εργαλείο υποστήριξης μαθημάτων, ασύγχρονου και σύγχρονου (HTML, Κειμενογράφος για την HTML, Επικεφαλίδα, τίτλος, σώμα, Μορφοποίηση κειμένου, Λίστες, Εικόνα, κείμενο και εικόνα, Σύνδεσμοι, Πίνακες). Κατασκευή video-διαλέξεων, χρήση διαδραστικών πινάκων. Κατασκευή φορμών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Χρήση πακέτων λογισμικού για προσομοιώσεις, εικονικά εργαστήρια, κατασκευή εκπαιδευτικών παρουσιάσεων.

Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές βάσεις της Εκπαίδευσης | Θ4 | ΔΜ4 | ECTS 2 | Χειμερινό

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή εκπαίδευση και αγωγή. Ο στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών όσον αφορά τη διασύνδεση της εγκεφαλικής δραστηριότητας με την εκπαιδευτική πρακτική. Η παρουσίαση, δηλαδή, των αρχών που ως στόχο έχουν τον επαναπρογραμματισμό των νευρώνων του εγκεφάλου με σκοπό την αποδοτικότερη κατανόηση και μελέτη του προς διδασκαλία κειμένου. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν είναι: Εγκεφαλικές περιοχές που είναι υπεύθυνες για τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, παρουσίαση βασικών κανόνων εγκεφαλικής πλαστικότητας, λειτουργία του εγκεφάλου μέσα από ένα σύστημα προσδοκιών και ανταμοιβών, μηχανισμοί αυτορρύθμισης του εγκεφάλου, εκπαίδευση ως μορφή γνωστικής ενίσχυσης, κανόνες και συστήματα εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, χρήση σύγχρονων ηλεκτροφυσιολογικών τεχνικών αξιολόγησης στην νευροεκπαιδευτική έρευνα.

Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη | Θ4 | ΔΜ4 | ECTS 2 | Χειμερινό

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή μάθηση και διδασκαλία. Στόχος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές το μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών, το οποίο αποτελεί κυρίαρχο θεωρητικό και ερευνητικό παράδειγμα της Γνωστικής Ψυχολογίας ύστερα από την επίδραση κατά κύριο λόγο της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει: Μια εισαγωγική αναφορά στη γνωστική ψυχολογία και στο μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών. Επιπλέον, η μελέτη των βάσεων της συμπεριφοράς συνδυάζεται με το αντικείμενο της γνωστικής ψυχολογίας. Ακόμα, ο φοιτητής καλείται να μελετήσει τα λειτουργικά συστήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο καθώς και τον τρόπο που αυτά επεξεργάζονται, αποκωδικοποιούν και αποθηκεύουν καλύτερα τις πληροφορίες. Επίσης στη συγκεκριμένη ενότητα εντάσσεται και ο εντοπισμός και η καλλιέργεια των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών, όπως η μάθηση, η προσοχή, τα κίνητρα, η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και οι μεταγνωστικές ικανότητες με στόχο την βελτίωση των στρατηγικών μελέτης των μαθητών και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Εξελικτική Ψυχολογία | Θ4| ΔΜ4 | ECTS 2 | Εαρινό

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή εκπαίδευση και αγωγή. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει: Τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού, τα βασικά μοντέλα μάθησης, την ανάπτυξη της οπτικής και ακουστικής οδού απόκτησης της γνώσης, τη συμβολή των μετωπιαίων και προμετωπιαίων λοβών στη μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογισμού, την ανάλυση του ρόλου της αναλογίας στη μάθηση μέσω της ανάπτυξης των νευρωνικών δικτύων με στόχο την αύξηση της μάθησης και της απομνημόνευσης καθώς και ερευνητικά δεδομένα από ηλεκτροφυσιολογικές τεχνικές αξιολόγησης της επανεκπαίδευσης της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης | Θ4 | ΔΜ4 | ECTS 2 | Εαρινό

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή μάθηση και διδασκαλία. Το μάθημα εντάσσεται στον κύκλο της Ειδικής Διδακτικής. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η παροχή στο φοιτητή των γνώσεων που θα του επιτρέψουν να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Μαθησιακές Δυσκολίες παιδιών μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης και η προσαρμογή της διδασκαλίας του στις διδακτικές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει: Τις σύγχρονες Νευροψυχολογικές Προσεγγίσεις των αιτιών των Μαθησιακών Δυσκολιών. Επίσης, αποτελεί μία εισαγωγή στα διαγνωστικά κριτήρια της Δυσλεξίας, της Δυσγραφίας, της Δυσορθογραφίας, της Δυσαριθμησίας, της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας και των κοινωνικοσυγκινησιακών διαταραχών. Επιπλέον, παρέχει στους φοιτητές σχέδια διδασκαλίας και εξειδικευμένες πρακτικές παρέμβασης για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες.

 

Κανονισμός Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας

ΦΕΚ Παιδαγωγικής Επάρκειας

Αυτοαξιολόγηση

Σχέδιο Μαθήματος

Φύλλο Αξιολόγησης