Εργαστήριο

Εργαστήριο Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώνης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3848/10-09-2020

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής Διευθυντή: 18021/23/ΓΠ/21-09-2023

Διευθύντρια: Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΑΖΙΑΝΑ

 

Το Εργαστήριο Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώνης, με διεθνή ονομασία «Broadband Communications Networks Laboratory» και διακριτικό τίτλο «BCN Lab», έχει ως αποστολή την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών/επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα επιστημονικά αντικείμενα της ανάλυσης, μοντελοποίησης, σχεδίασης και ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων ευρείας ζώνης, καθώς και προσδιορισμού και βελτιστοποίησης της απόδοσής τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει έρευνα στα ακόλουθα πεδία:

 • Δικτυακές υποδομές σε δίκτυα ευρείας ζώνης, με έμφαση στις οπτικές και ασύρματες επικοινωνίες
 • Τηλεπικοινωνιακές διατάξεις
 • Πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • Εφαρμογές σε ευρυζωνικό δικτυακό περιβάλλον
 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση δικτυακών υποδομών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών, αλγορίθμων και εργαλείων σχεδίασης δικτύων με έμφαση στην οπτική και ασύρματη τεχνολογία
 • Μελέτη και βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, εξετάζοντας πολλαπλές λειτουργικές παραμέτρους τους
 • Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης AI, machine και deep learning, edge computing κ.α.

Επίσης, σκοπός του Εργαστηρίου είναι:

 • Η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού.
 • Η συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, Δήμους, Κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος σε τεχνολογίες αιχμής και τη συμβολή του Εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 • Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984.
 • Η δημιουργία βιβλιοθήκης λογισμικού σχετικά με θέματα ανάλυσης, μοντελοποίησης, σχεδίασης και ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και η αξιοποίησή της για ερευνητικούς σκοπούς.