ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση κρίνεται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος. Η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή, δεδομένου ότι μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, διατίθενται μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο σπουδών, από τα οποία ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από την ομάδα του εξαμήνου, τον αριθμό που καθορίζεται σε κάθε εξάμηνο, ώστε να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έως τρία (3) μαθήματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών από το 6ο εξάμηνο και μετά διατίθενται μαθήματα Επιστημονικής Εξειδίκευσης κατανεμημένα σε τέσσερις ροές. Σε κάθε ροή υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από την ομάδα του εξαμήνου, τον αριθμό που καθορίζεται σε κάθε εξάμηνο, ώστε να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έως δώδεκα (12) μαθήματα, τα οποία απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου. Η κατοχύρωση μίας ροής γίνεται εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής της αντίστοιχης ροής.

Μετά το πέρας των μαθημάτων του 8ου Εξαμήνου δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης και δεύτερης ροής εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής της αντίστοιχης ροής.

Για την απόκτηση πτυχίου είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και κατοχύρωση μιας τουλάχιστον ροής.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ελεύθερα Μαθήματα Επιλογής χαρακτηρίζονται τα μαθήματα γενικών γνώσεων, από τα οποία ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έως τρία (3) για τη λήψη πτυχίου.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία λογίζεται ως μάθημα με συντελεστή βάρους 12. Οι αιτήσεις εκπόνησης πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται μόνο τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο, ενώ οι αιτήσεις παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών υποβάλλονται κατά την διάρκεια των τριών (3) εβδομάδων που ακολουθούν μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου, και οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της τρίτης εβδομάδας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια, εφόσον παρακολουθήσουν στο σύνολό τους και εξεταστούν με επιτυχία σε οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και (2) Πρακτικές Ασκήσεις. Τα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας μαζί με το βασικό πτυχίο θα αποκτούν και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δηλώνονται μόνο μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου φοίτησης (δηλαδή από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετέπειτα).

Το Πρόγραμμα Σπουδών, που ακολουθεί, περιλαμβάνει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες εντάσσεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

*Για την Παιδ. Επαρκ. απαιτούνται άλλα 5 μαθήματα που δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.

Σύνολο μαθημάτων για λήψη πτυχίου χωρίς Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: 42

Σύνολο μαθημάτων για λήψη πτυχίου με Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: 43

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά το 8ο εξάμηνο και 94 εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατανέμονται σε οκτώ εξάμηνα και χωρίζονται σε έξι κατηγορίες:

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 24
Μαθήματα Επιλογής 4
Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής 51
Ελεύθερα Μαθήματα 4
Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας 10
Μαθήματα Ξένης Γλώσσας 1

Τo μάθημα Ξένης Γλώσσας είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση πτυχίου. Στο μάθημα αυτό δεν καταχωρείται βαθμός, αλλά μόνο η ένδειξη «επέτυχε» ή «απέτυχε», η οποία αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία. Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου, απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

2ο Εξάμηνο

Πίνακας Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής / Παιδ. Επάρκειας

Όσοι δεν έχουν επιλέξει να λάβουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, 2 ECTS από τα παρακάτω.

Όσοι έχουν επιλέξει να λάβουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, επιλέγουν υποχρεωτικά το μάθημα “Εξελικτική Ψυχολογία”.

3ο Εξάμηνο

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

3ο Εξάμηνο

Πίνακας Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

2 ECTS από τα παρακάτω Επιλογής.

4ο Εξάμηνο

*Βλέπε Πίνακα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

4ο Εξάμηνο

Πίνακας Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής / Παιδ. Επάρκειας

Όσοι δεν έχουν επιλέξει να λάβουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, 2 ECTS από τα παρακάτω Επιλογής.

Όσοι έχουν επιλέξει να λάβουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, επιλέγουν υποχρεωτικά το μάθημα “Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης”.

5ο Εξάμηνο

 

5ο Εξάμηνο

Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής

6 ECTS από τα παρακάτω Επιλογής.

*Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος

5ο Εξάμηνο

Πίνακας Μαθημάτων Παιδ. Επάρκειας

Όσοι έχουν επιλέξει να λάβουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, επιλέγουν υποχρεωτικά τα “Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης”, “Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη” και “Γενική Παιδαγωγική”.

6ο Εξάμηνο

ΡΟΕΣ

ΕΔ: Επικοινωνίες και Δίκτυα

ΥΣ: Υλικό και Συστήματα

ΔΤΝ: Διαχείριση Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη

Λ: Λογισμικό

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ροών 6ου Εξαμήνου

Επιλέγεται μία ροή. 12 μονάδες ECTS υποχρεωτικά από τη ροή που έχει επιλεχθεί.

 

Μαθήματα Επιλογής Ροών 6ου Εξαμήνου

6 ECTS από τα παρακάτω Επιλογής από τη ροή που έχει επιλεχθεί και

12 ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και από τα Υποχρεωτικά των υπολοίπων ροών.

*Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος

6ο Εξάμηνο

Πίνακας Μαθημάτων Παιδ. Επάρκειας

Όσοι έχουν επιλέξει να λάβουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, επιλέγουν υποχρεωτικά τα “Διδακτική της Πληροφορικής” και “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”.

*Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ροών 7ου Εξαμήνου

Επιλέγεται μία ροή. 12 μονάδες ECTS υποχρεωτικά από τη ροή που έχει επιλεχθεί.

 

Μαθήματα Επιλογής Ροών 7ου Εξαμήνου

6 ECTS από τα παρακάτω Επιλογής από τη ροή που έχει επιλεχθεί και

12 ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ή/και από τα Υποχρεωτικά των υπολοίπων ροών.

 

Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής 7ου Εξαμήνου

Είναι επιλέξιμα από όλες τις Ροές.

7ο Εξάμηνο

Πίνακας Μαθημάτων Παιδ. Επάρκειας

Όσοι έχουν επιλέξει να λάβουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, επιλέγουν υποχρεωτικά το “Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”.

*Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ροών 8ου Εξαμήνου

 

Μαθήματα Επιλογής Ροών 8ου Εξαμήνου

12 ECTS από τα παρακάτω Επιλογής ανεξαρτήτου ροής.

8ο Εξάμηνο

Πίνακας Μαθημάτων Παιδ. Επάρκειας

Όσοι έχουν επιλέξει να λάβουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, επιλέγουν υποχρεωτικά το “Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”.

*Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος

 

Πίνακας Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας

*Προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και τα ECTS δεν συνυπολογίζονται στη δήλωση των φοιτητών.

**Για την δήλωση των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης απαιτείται ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα (οκτώ, 8) του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Τα ECTS των Πρακτικών Ασκήσεων δεν συνυπολογίζονται στη δήλωση των φοιτητών.

Πρακτική Άσκηση σε φορείς

Είναι μάθημα Ελέυθερης Επιλογής και είναι προαιρετική, δεν βαθμολογείται και λαμβάνει (6) ECTS. Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Είναι δίμηνης διάρκειας και υλοποιείται τους θερινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο).

Το Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για τους εισαχθέντες από το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για κάθε θέμα που ανακύπτει αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών ή δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω μεταβατικές διατάξεις, αρμόδια για την επίλυση είναι η Συνέλευση του Τμήματος.