Εργαστήριο

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Ψηφιακών Συστημάτων

ΦΕΚ Ίδρυσης: 510/19-02-2020

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής Διευθυντή: 18021/23/ΓΠ/21-09-2023

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ

 

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

  • Την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων και εφαρμογών υλικού και λογισμικού διακριτών και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες και τη δικτύωσή τους, τηλεπικοινωνιακές διατάξεις, μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδίασής τους, καθώς και εφαρμογές, οι οποίες βελτιστοποιούνται με την παράλληλη σχεδίαση υλικού-λογισμικού (σε διακριτό επίπεδο, σε ASIC ή FPGA). Aφορούν τη μοντελοποίηση και την προσομοίωσή τους, την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών σχεδίασης με έμφαση στην κατανάλωση ισχύος, στην αξιοπιστία και στην βέλτιστη απόδοση σε ευρύ φάσμα λειτουργικών παραμέτρων, την υλοποίηση αλγορίθμων και εργαλείων CAD για την υποστήριξη των νέων μεθοδολογιών σχεδίασης με αξιοποίηση παράλληλων και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών, για όλα τα επίπεδα σχεδίασης των υπολογιστικών συστημάτων, την ανάπτυξη και υλοποίηση σε υλικό αλγορίθμων για συγκεκριμένες εφαρμογές (ψηφιακές, διακριτές και ολοκληρωμένες) όπως τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα μεταφοράς ενέργειας, διακριτοί και ολοκληρωμένοι αισθητήρες, δίκτυα αισθητήρων, και εν γένει εφαρμογών όπου υπάρχει σημαντικό όφελος από την συνσχεδίαση υλικού-λογισμικού.
  • Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Την συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας.
  • Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  • Την δημιουργία βιβλιοθήκης λογισμικού πάνω σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων και εφαρμογών υλικού και λογισμικού διακριτών και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων και την αξιοποίησή της για ερευνητικούς σκοπούς.