Μητρωο απελλα

Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων (περιέχει μόνο μέλη του Τμήματος)

Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων (περιέχει μέλη του Ιδρύματος [λοιπών Τμημάτων] – ημεδαπής – αλλοδαπής Τμήματος)