ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 111 του Νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ102/12-06-2018, τ. Α’) οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και οι απόφοιτοι του ιδίου Τμήματος, που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, μπορούν να παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων-γνωστικών αντικειμένων, του οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στην πιστοποίηση της επάρκειας των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων τους. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα, που αντιστοιχεί στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία μπορούν να επιλέγονται και εκ των οποίων 5 μαθήματα με 10 ECTS μετρούνται στα 240 (ECTS) και 5 μαθήματα με 14 ECTS δεν υπολογίζονται στα 240 ECTS.

Αναλυτικότερα τα μαθήματα Εξελικτική Ψυχολογία (2 ECTS), Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής Τάξης (2 ECTS), Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης (2 ECTS), Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη (2 ECTS) και Γενική Παιδαγωγική (2 ECTS) εντάσσονται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και τα ECTS τους μετρούνται στα 240 (ECTS), ενώ τα μαθήματα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (2 ECTS), Διδακτική της Πληροφορικής (2 ECTS), Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (2 ECTS), που προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών καθώς και Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (4 ECTS) και Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (4 ECTS) θεωρούνται υποχρεωτικά για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ωστόσο τα ECTS τους δεν εντάσσονται στα 240 ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, αλλά εντάσσονται στην Αναλυτική Βαθμολογία των Φοιτητών και το Συμπλήρωμα Πτυχίου. Η πρακτική άσκηση μπορεί να δηλωθεί μόνον αν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους στα οκτώ (8) μαθήματα που προβλέπονται και οδηγούν στην Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση.

Δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας μπορεί να έχουν και οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κατά προτεραιότητα) αλλά και οι απόφοιτοι άλλων τμημάτων των ΑΕΙ, που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Α/βάθμια ή Β/βάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο Πληροφορικής. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Π.Θ. θα επιλέγονται και θα κατατάσσονται σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου τους και στη συνέχεια οι απόφοιτοι των άλλων Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. ομοίως θα επιλέγονται και θα κατατάσσονται σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου τους. Κάθε έτος θα γίνονται δεκτοί έως δέκα (10) απόφοιτοι. Οι απόφοιτοι αυτής της κατηγορίας θα είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των οκτώ (8) μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας καθώς και τις δύο Πρακτικές Ασκήσεις. Επιπρόσθετα θα μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων προέλευσης, αρκεί η διδακτέα ύλη να αντιστοιχεί στην διδακτέα ύλη των προαναφερόμενων μαθημάτων. Το πρόγραμμα απόκτησης πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για την κατηγορία αυτή θα τεθεί σε ισχύ μετά από έγκριση της Συγκλήτου και πάντως όχι πριν το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι εισακτέοι φοιτητές και φοιτήτριες το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μπορούν να ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραμμα  σπουδών. Για τους ήδη φοιτούντες στο Τμήμα ισχύουν οι διατάξεις του υπάρχοντος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών  που διαμορφώθηκε σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Αριθμ. 194542/Δ2, ΦΕΚ 3815 Β’ Τεύχος/28-11-2016.

 

Αναλυτική Παρουσίαση Μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΑΙΑΣ
ΠΠΕ01 Γενική Παιδαγωγική* 2 2 2 Χειμερινό
ΠΠΕ02 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης* 2 2 2 Χειμερινό
ΠΠΕ03 Διδακτική της Πληροφορικής* 2 2 2 Εαρινό
ΠΠΕ04 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση* 2 2 2 Εαρινό
ΕΥ571 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης 3 3 2 Χειμερινό
ΕΥ573 Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη 3 3 2 Χειμερινό
ΕΥ672 Εξελικτική Ψυχολογία 3 3 2 Εαρινό
ΕΥ673 Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης 3 3 2 Εαρινό
ΕΥ771 Πρακτική Άσκηση – Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 4 3 4 Χειμερινό
ΕΥ871 Πρακτική Άσκηση – Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 4 3 4 Εαρινό

 

*Προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών