Εργαστήριο

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1592/10-05-2019

ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντή: 603/18-07-2022

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Το «Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων», με διεθνή ονομασία «Computer Architecture, Compilers and System Security Laboratory» και διακριτικό τίτλο «CACS Lab», έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων, και ειδικότερα:

  1. Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα γνωστικά αντικείμενα οργάνωσης υπολογιστών, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, παράλληλων συστημάτων, μεταγλωττιστών και εφαρμογών αυτών για σχεδίαση υλικού, βελτιστοποιήσεων μεταγλωττιστών, καθώς και ασφάλειας συστημάτων που σχετίζεται με την αρχιτεκτονική και τους μεταγλωττιστές.
  2. Την κάλυψη αντίστοιχων διδακτικών αναγκών των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον τούτο είναι δυνατό και ζητείται από τα τμήματα αυτά.
  3. Τη διεξαγωγή έρευνας που επικεντρώνεται στη σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων αρχιτεκτονικών παράλληλης επεξεργασίας σε επίπεδο υλικού, τόσο επεξεργαστών όσο και επιταχυντών ή άλλων συνεπεξεργαστών, καθώς και στη μελέτη, υλοποίηση και ενσωμάτωση μηχανισμών ασφαλείας σε τέτοιες αρχιτεκτονικές. Επίσης, στη μελέτη και κατασκευή μεταγλωττιστών με έμφαση σε βελτιστοποιήσεις, τόσο γενικές όσο και ειδικές για τα ανωτέρω συστήματα, καθώς και στην εφαρμογή των μεταγλωττιστών σε τεχνικές σύνθεσης υψηλού επιπέδου, τόσο γενικές όσο και ειδικές για το υλικό αυτών των συστημάτων. Τέλος, στη μελέτη και ενσωμάτωση σε μεταγλωττιστές μηχανισμών ασφαλείας του κώδικα που παράγουν, οι οποίοι να ολοκληρώνουν και να εγγυώνται την ασφάλεια του επιπέδου των αρχιτεκτονικών.
  4. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982.
  5. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων.
  6. Τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη συμβολή του Εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας.
  7. Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Δημητρίου, ο οποίος έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.